Våra värderingar är

DET SKA VARA ROLIGT PÅ JOBBET – medarbetare ska känna engagemang och motiveras till att ta egna beslut. Arbetet ska anpassas till medarbetarnas önskemål och bygga på en långsiktigt sund arbetsbelastning. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. 

DELAKTIGHET – Våra medarbetare är företagets främsta resurs och våra kunder står i fokus. Produktion, distribution, försäljning och eftermarknad utgår från marknadens önskemål.

LYHÖRDHET – Vi analyserar marknaden kontinuerligt och arbetar aktivt med inköp och försäljning liksom vi ständigt följer upp våra kostnader, intäkter och anpassar produktions- och försäljningskostnaderna löpande utifrån marknadens önskemål och krav.

VI VILL UTVECKLAS I VÅR YRKESROLL - vi följer forskning- och utveckling inom jordbruket och vidareutbildar oss.

SAMSTÄMMIGHET – Vi bedriver produktionen i samförstånd med markägarna liksom företagets ägare och hyser stor respekt för deras önskemål.

MARKENS PRODUKTIONSFÖRMÅGA – markens bördighet ska ökas genom fokus på tillförsel av organiska gödselmedel och mellangrödor vilket kombinerat med en flexibel produktionsteknik, ökar skördarna.

MILJÖ – Vi strävar efter att minska miljöpåverkan av vår verksamhet och gör aktiva val som möter samhällets krav och som på sikt skapar en uthållig produktion.

KOSTNADSEFFEKTIV, FLEXIBEL OCH GÄRNA MOBIL TEKNIK – vi tror inte på omfattande investeringar med långa avskrivningstider.