Strategin är enkel; det handlar inte om att vara bäst utan om att alltid göra sitt bästa!

Vi är ett team som arbetar tillsammans där varje kugge behövs och där alla måste få utvecklas som personer och i sin yrkesroll. Ägarna står för målstyrning och medarbetarna för detaljstyrningen. Vi backas upp av bra rådgivning.

Den volym vi har i inköp- och försäljning ska utnyttjas fullt ut och synergieffekter till annan verksamhet inom ägargruppen är i fokus. 

Samverkan ska skapas mellan verksamheterna; i produktionen ska ny teknik testas som sedan kan marknadsföras till bredare kundgrupper. Verkstaden ska användas för produktutveckling.

Långsiktigt ska organiska gödselmedel liksom mellangrödor användas aktivt för att arbeta med naturens förutsättningar. Öppenhet ska råda och nya tankar om brukandet av jorden ska ligga till grund för utvecklingen. Vi ska aktivt utveckla produktionen. Vi avser att skapa långsiktiga relationer med leverantörer av organiska gödselmedel; vi tror att det handlar om flera olika källor som kan anpassas till den produktionsstruktur vi har liksom de olika mellanlagringsstrukturer vi disponerar.

Sidoverksamheter som samverkar med verksamheten utan att inskränka på verksamheten ska utvecklas för att öka intäkter eller för att säkerställa att vi har full sysselsättning, året om.

Försäljningsarbetet på gården ska professionaliseras och våg ska eventuellt installeras i framtiden.

Vi tror också på mjuka värden. Att aktivt befrämja den biologiska mångfalden är en del av vår strategi och vi ska aktivt arbeta för att minska vår produktions miljöpåverkan.